Thursday, April 14, 2011

* TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG CANADA SỐ 16 PHẬT ĐẢN


 

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG CANADA

(TỪ BI & TRÍ TUỆ  - SỐ 16 PHẬT ĐẢN)

sẽ phát hành miễn phí tháng 5-2011

MỤC LỤC


Trang 1. Bộ sách Cư Trần Lạc Đạo (1 trang)
Trang 2. Trang Mục Lục (1 trang)
Trang 3. Thư Ngỏ của Ban Biên Tập (2 trang)
Trang 5. Mừng Thọ Chín Mươi (1 trang)
Trang 6. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2 trang)
Trang 8. Từ Bi & Trí Tuệ (13 trang)
Trang 21. Quán Âm Ra Đời (4 trang)
Trang 25. Gia Đình Việt Mỹ dạy con (6 trang)
Trang 31. Yêu Con Cho Roi Cho Vọt (9 trang)
Trang 40. Yêu Con Hay Hại Con (4 trang)
Trang 44. Tô Mì Của Mẹ (4 trang)
Trang 48. Duyên Nghiệp Nơi Ta (3 trang)
Trang 51. Cách Xưng Hô Trong PGVN (9 trang)
Trang 60. Lễ Hội Quán Thế Âm (TX-USA) (trang hình)
Trang 61. Không nên tiếp tục lễ hội mê tín (trang hình)
Trang 62. NHƯ (Thơ Viên Phụng) (1 trang)
Trang 63. Bước Sen Thứ Bảy - Quả vị Phật (6 trang)
Trang 69. Nghệ Sĩ Nghĩ Gì Về Phật (4 trang)
Trang 73. Tâm tịnh thì cõi tịnh (3 trang)
Trang 76. Thế nào gọi là tu - đi xem bóng đá (1 trang)
Trang 77. Phật Đản và Phật Đạo (7 trang)
Trang 84.Tám Điều Người Trí Luôn Rõ Biết (2 trang)
Trang 86. TUỆ (Thơ TN Chân Liễu) (1 trang)
Trang 87. Tượng Địa Tạng Vương ở Nhật (3 trang)
Trang 90. Chuyện tu tại gia, tại chợ, tại chùa (1 trang)
Trang 91. Chuyện Trong Đời - Trong Nhà - Trong Chùa
Trang 92. Ý Nghĩa của Lá Cờ Phật Giáo (2 trang)
Trang 94. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau (2 trang)
Trang 96. Phật Pháp Nhiệm Mầu (3 trang)
Trang 99. Phật Pháp Tại Thế Gian (1 trang)
Trang 100. Ông Vua và Quan Hầu (2 trang)
Trang 102. Chuyện Trong Đời - Xài điện, nước (1 trang)
Trang 103-109. Thư Phật Tử (7 trang)
Trang 110-115. Thư Độc Giả  (6 trang)
Trang 116-118. Trang Tri Ân Ban Bảo Trợ (3 trang)
Trang 119 - Trang 120. Các Cơ Sở Bảo Trợ PHTQ (2 trang)

H ẾT
 
Quí vị muốn nhận tập san qua bưu điện,
xin hoan hỷ viết thư,
kèm 10$ cước phí/ 1 cuốn,
(chi phiếu ghi trả cho: PHAT-HOC TINH-QUANG)
và gửi về địa chỉ sau đây:

PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
108 - 123 RAILROAD ST.,
BRAMPTON, ON, L6X-1G9, CANADA.

*


Email: cutranlacdao@yahoo.com
Kính mời viếng thăm: http://phtq-canada.blogspot.com/

*** BỘ SÁCH "CƯ TRẦN LẠC ĐẠO"

BỘ SÁCH CƯ TRẦN LẠC ĐẠO
TỲ KHƯU THÍCH CHÂN TUỆ

TÁI BẢN

(Trọn Bộ 3 Tập)
cần thiết cho quí Phật Tử
để tìm hiểu chánh pháp và cách ứng dụng
trong đời sống thực tế hàng ngày
gồm các bài giảng sau đây:


Ni Dung Tp 1:

1) An Lạc và Hạnh Phúc 
2) Bát Chánh Đạo  
3) Bát Phong   
4) Bất Tùy Phân Biệt
5) Chánh Kiến và Chánh Tín 
6) Công Đức và Phước Đức 
7) Hạnh Bố Thí
8) Mười Điều Tâm Niệm   
9) Nguồn Gốc của Khổ Đau 
10) Phước Báu
11) Thập Đại Nguyện  
12) Xuân Di Lặc.

Ni Dung Tp 2:

1) Ăn Mặn Ăn Chay  
2) Ân Oán Cõi Đời 
3) Bát Nhã Tâm Kinh
4) Cầu Trời có được gì không? 
5) Chánh Ngữ 
6) Dọn Kho Ăn Tết
7) Giác Ngộ và Giải Thoát 
8) Làm Sao Gặp Phật 
9) Lương Tâm và Phật Tâm
10) Pháp Môn Chăn Trâu 
11) Thập Mục Ngưu Đồ  
12) Qua Cơn Mê.

Ni Dung Tp 3:

1) Ái Ngữ 
2) Ăn Chay Hay Ăn Mặn 
3) Biết Mình Có Phước
4) Chữ Tâm Trong Đạo Phật  
5) Dâng Sớ Cầu An Cúng Sao Giải Hạn
6) Đầu Năm Đi Chùa  
7) Gia Đình Hòa Thuận  
8) Giá Trị Của Con Người
9) Không Có Có Không  
10) Luật Nhân Quả 
11) Năm Người Mù Rờ Voi
12) Nhân Nào Quả Nấy 
13) Phúc Tuệ Song Tu 
14) Tâm Thư
15) Thủ Ấn Của Phật Thích Ca  
16) Tội Nghiệp 
17) Tu Tâm Dưỡng Tánh
18) Tứ Nhiếp Pháp 
19) Y Nghĩa Bất Y Ngữ 
20) Ý Nghĩa Của Cuộc Sống.

Quí vị phát tâm thỉnh sách, ấn tống, bảo trợ
xin hoan hỷ liên lạc: 
TỲ KHƯU THÍCH CHÂN TUỆ
PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
108 - 123 RAILROAD ST.,
BRAMPTON, ON, L6X-1G9
CANADA
*


Email: cutranlacdao@yahoo.com

Kính mời viếng thăm:

http://phtq-canada.blogspot.com/*


Cốt tủy của đạo Phật

Không hạnh phúc nào hơn an tịnh tâm
Mục đích cứu kính của đạo Phật là giúp đỡ con người giải thoát khỏi phiền não và khổ đau, xây dựng cuộc sống an lạc và hạnh phúc ngay hiện đời.  Muốn đạt được điều đó, chúng ta phải hàng phục tâm của mình và an trụ tâm của mình, phải nương nhờ chánh pháp, học hiểu giáo lý và đem thực hành, áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày.
Chư Phật và chư Tổ giảng giải tam tạng kinh điển cũng nhằm mục đích này mà thôi.  Chánh pháp được ví như chiếc thuyền, thường gọi là thuyền bát nhã, chở chúng ta từ bến mê, đầy dẫy những chuyện bất trắc, bất như ý, phiền não và khổ đau, qua đến bờ bên kia, được gọi là bờ giác ngộ và giải thoát.
 
Con người đạt được giác ngộ, giải thoát mọi khổ đau, trói buộc, dính mắc của chuyện thế gian, hàng phục được vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm, tâm liền được an trụ.  Từ đó, tuy vẫn sống tại thế gian, nhưng tâm an nhiên tự tại, bình tĩnh thản nhiên trước mọi sóng gió của cuộc đời.  Ngay đó, cảnh giới niết bàn hiện tiền. 
Không hạnh phúc nào hơn an tịnh tâm. 
 
Nếu như các cơ sở Phật giáo như chùa chiền, niệm Phật đường, thiền viện, trung tâm văn hóa Phật giáo, ngoài việc chăm lo phát triển tầm mức hoạt động, phát triển qui mô của cơ sở, ngoài các hình thức nghi lễ cần thiết của một tôn giáo, ngoài các phương tiện thiện xảo dĩ huyễn độ chơn giúp người sơ cơ, với tâm đại từ đại bi, tận tâm tận tình, tận sức tận lực, truyền bá chánh pháp, giảng dạy giáo lý, giúp đỡ mọi người sáng tỏ chân lý, thấu hiểu mục đích cứu kính của đạo Phật, cốt tủy của đạo Phật, thì thực là phước báu lắm thay, hạnh phúc lắm thay! 
 
Người Phật Tử chân chính đến các chùa chiền, hay các cơ sở Phật giáo, chỉ nên cầu học Chánh Pháp, để tự mình cứu độ chính mình, theo lời dạy của chư Phật, chuyển hóa phiền não thành bồ đề, loạn tâm thành an tâm, tâm phan duyên thành tâm thanh tịnh, không cầu bất cứ điều gì khác, nhứt là những điều chư Phật khuyên dạy nên bỏ, chẳng hạn như: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, và các sự hưởng thụ sung sướng, cùng những điều mê tín dị đoan: dâng sớ cầu an, cúng sao giải hạn, xin xăm bói quẻ, coi ngày tốt xấu.  _
 Monday, April 4, 2011

*** Nhân Cách Bồ Tát Tại Thế Gian


Một câu chuyện rất cảm động về sự hy sinh của con người trong trận động đất đang được cư dân mạng lan truyền nhanh chóng.
Tôi đang khóc. Tôi vừa gọi điện cho một người bạn của tôi đang sống ở Nhật. Cô ấy sống ở Sendai, và các bạn biết đấy, thành phố này chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Cô ấy vẫn ổn, cả gia đình cô ấy nữa, nhưng cô ấy đã khóc nức nở khi gọi điện cho tôi, và sau khi nghe cô ấy kể chuyện, bây giờ tôi đang khóc. 

Cô ấy nói cô ấy đang ở trên phố khi cơn động đất diễn ra cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi. Và rồi sóng thần ập đến. Nước tràn nhanh đến nỗi mặc dù đã trốn được vào một căn nhà bên đường, họ biết rằng mực nước rồi sẽ dâng cao rất nhanh, và họ phải tìm chỗ trốn khác trước khi bị chết đuối. Họ không ngừng kêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau.

Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Sóng nước lúc đấy càng lúc càng mạnh, họ không thể đứng vững được nữa. Mẹ bạn tôi kiên quyết để những đứa con của mình lên trước, sau đó người đàn ông đứng dưới đỡ bà ấy lên.

Sau khi cả ba người trèo lên ban công yên ổn, mẹ của bạn tôi nắm lấy tay người đàn ông và kéo ông ấy lên. Bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúng hướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, khi mà chiếc ô tô tràn tới, để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi.

Bạn tôi và gia đình cô ấy an toàn, nhờ một người lạ, người đã tặng cả cuộc sống để cứu lấy họ. Ông ấy đã có thể sống sót an toàn trong tòa nhà, nhưng vì lòng cứu người cấp bách ông đã nhảy xuống nước.

Tôi đã rất cảm động khi nghe câu chuyện này, tôi nghĩ nó chỉ có thể có trên phim mà thôi. Tôi không biết tên người đàn ông ấy, hay người đàn ông đó là ai…nhưng tôi muốn dành cho ông ta một khoảng khắc đặc biệt khi cầu nguyện tối nay, và cả trong tương lai nữa.

Ông ấy là một anh hùng thực sự. Nhân cách một Bồ Tát tại thế gian.

***
Nhân cách một vị Bồ Tát thế gian là quên mình vì người. Nghe theo tiếng kêu cứu của thế gian mà xả thân cứu độ. Bồ Tát  luôn quên bản thân mình và cũng không cầu mong được tán thán. Lòng cảm tử hy sinh tất cả vì để cứu người, không suy nghĩ được mất, đúng sai bất chấp hiểm nguy. Chính là ý nghĩa đúng theo tinh thần Từ Bi của Bồ Tát Quán Thế Âm giữa sóng biển mênh mong đầy nguy hiểm trên thế gian.

Dù mất đi thân người kiếp nầy, tái sanh vào cảnh giới nào tâm Bồ Tát vẫn không mất, theo phước đức và nhân lành đã tạo, họ sẽ sống trong sự an lành hạnh phúc trong pháp giới TỪ BI của CHƯ PHẬT.

Chính họ là những người hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, quên mình vì người, nghe theo tiếng kêu cứu khổ đau của thế nhân và hiện thân cứu giúp.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Lotus LanternFriday, April 1, 2011

*** BƯỚC SEN THỨ BẢY - QUẢ VỊ PHẬT

TKN.Thích Nữ Chân Liễu

Mùa Phật Đản đối với những người con Phật là mùa hoa sen nở, thật khó có thể diễn tả hết được niềm hỷ lạc bình an một cách vi diệu trong mùa lễ hội nầy. Hạnh phúc thay, lành thay bậc trí tuệ giác ngộ ra đời. Cách nay 2635 năm, tại vườn Lâm tỳ ni, thành Ca tỳ la vệ, Thái tử Tất đạt đa chào đời, như bao hài nhi khác, là một con người sống trên thế giới ta bà, thật sự có cha mẹ, có gia đình và thân bằng quyến thuộc.


A.- Theo truyền thuyết, 
Ngay khi đản sanh, Thái tử Tất đạt đa đi 7 bước, có 7 đóa sen đỡ chân. Truyền thuyết nầy mang nhiều ý nghĩa thâm sâu và nếu hiểu theo tinh thần tu học, có rất nhiều lợi ích cho người tu.


Một vị Phật ra đời, hay một con người ở thế gian phát tâm bồ đề, đều có thể tu giải thoát, đạt đến địa vị Tôn Quí Tối Thượng. Sự đản sanh của một vị Bồ Tát hy sinh cả cuộc đời vì lòng đại từ đại bi vô tận và đã hành Bồ tát đạo nhiều đời nhiều kiếp, kiếp cuối (nhất sanh bổ xứ) trải qua nhiều khổ hạnh và thiền định, với tâm tầm đạo giải thoát, cứu khổ chúng sinh.

1.- SÁU BƯỚC HOA SEN - HÀNH BỒ TÁT ĐẠOThái tử Tất đạt đa sau khi cắt đứt mọi trần duyên ràng buộc, xuất gia tu hành  chứng túc mạng minh, thấy biết nhiều đời kiếp trước, Ngài đã từng sanh ở đâu, làm gì, trong lục đạo; tất cả những chuyện quá khứ, được chính Đức Phật thuyết và các vị tỳ kheo kết tập lại trong Kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Như vậy, đã nhiều kiếp trước khi thành Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Phật cũng đã trải qua sáu nẻo đường sanh tử luân hồi.


Hình ảnh bánh xe luân hồi diễn tả sự trôi lăn tử sinh của chúng sanh trong lục đạo, tức sáu cảnh giới: trời, người, atula, địa ngục, ngạ quỉ và súc sanh. Giáo lý đạo Phật chủ trương không tin vào một thượng đế sáng tạo, toàn năng, toàn quyền, thưởng phạt con người tùy tiện theo lòng thương ghét.


Giáo lý đạo Phật giải luật nhân quả rất rõ ràng. Niềm tin sâu xa vào luật nhân quả bình đẳng, giúp con người tâm bình an, dù bao phiền não xảy ra, bởi: từ thân, khẩu, ý, người tạo nghiệp thiện hưởng kết quả, người tạo nghiệp ác chịu hậu quả; dù là người thân yêu nhất muốn cứu hay thay thế cũng không được. 


Dụ như hòn đá nặng tất phải chìm trong nước, giọt dầu nhẹ tất nhiên nổi trên mặt nước, đó là nhân quả không sai.Niềm tin sâu luật nhân quả thiện ác ảnh hưởng vào sự tái sanh 6 cõi luân hồi (thiên, nhơn, atula, địa ngục, ngạ quỉ và súc sanh). 


*Cõi Thiên: Sanh về cõi trời, nơi phúc lạc thế gian, hưởng phước đã tạo tác. 

*Cõi Nhơn: Sanh vào nhân gian làm người, giàu hay nghèo, có thiện có ác. 

*Cõi TuLa: Sanh nhà quyền quí, phước báo gia đình, cùng chung cộng nghiệp. 

*Cõi Địa Ngục: Sanh vào nơi đau khổ, vì nghiệp ác sâu dầy, thiện nghiệp ít.

*Cõi Ngạ Quỉ: Sanh vào nơi bất tịnh, vì nghiệp bỏn sẻn, tham lam ích kỷ.
 
*Cõi Súc Sanh: Sanh vào nơi cầm thú, vì nghiệp sát, si mê quá nặng.


Tuy sống trong lục đạo luân hồi, nhưng các tiền kiếp Đức Phật là vị Bồ Tát hằng sống với Bát Chánh Đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) và thường hành Lục Độ Ba La Mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ). Sự nổ lực tu tập Bồ tát hạnh, thực hành Bồ tát đạo của riêng từng cá nhân con người trong thế gian, có thể vượt thoát khỏi lục đạo sanh tử hay không? 


Bước hoa sen thứ 7 nói lên rằng:
Điều đó có thể, điều đó không do ân huệ trời ban cho, hay thần linh thượng đế dành phần riêng cho ai cả, mà chính do nơi tâm đại từ, đại bi, đại lực, đại tinh tấn của người tự tu, tự chứng đạt được mà thôi. 


2.- BƯỚC SEN THỨ BẢY - QUẢ VỊ PHẬTSáu bước sen tinh khiết được tích tụ từ Bồ tát hạnh trong lục đạo. Với tâm từ bi, thanh tịnh, sáng suốt, nhiều đời nhiều kiếp tu hành, Bồ Tát từng xả bỏ thân mạng, cứu khổ ban vui, chan rải ánh sángtừ bi và trí tuệ cho muôn loài.


Ý nghĩa của 6 bước hoa sen đầu tiên thể hiện sự luân hồi trong lục đạo. Thái tử Tất đạt đa dừng lại ở bước sen thứ 7, đó chính là kiếp cuối cùng, chứng đắc quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác, ngay trong cõi nhân gian này. 


Đức Phật khi đản sanh bước đi được đến đóa sen thứ bảy, chứng thực một sự thật sâu xa, thật khó thấy khó hiểu, khó nghĩ bàn. Đó là Niết Bàn tịch tịnh của chính con người tu từ bi và trí tuệ, tự cảm nhận được một cách rõ ràng mà thôi.


Đệ tử Phật môn, muốn vượt thoát ra khỏi sự khổ nạn trong 6 cõi luân hồi sanh tử và bước vào được hoa sen thứ 7, đạt đến Niết Bàn an tịnh không còn đau khổ nữa, cần phải tu học và thực hành theo lời Đức Phật dạy: "Con người phải chiến đấu mạnh mẽ với tâm tham lam, tâm sân hận, tâm si mê và phải dùng gươm trí tuệ cắt đứt những đam mê dục vọng danh lợi mà người thế gian cho là quí cần chiếm đoạt và hưởng thụ".


B. Theo truyền thuyết,
Ngay khi đản sanh, Thái tử Tất đạt đa đi 7 bước, có 7 đóa sen đỡ chân. Khi dừng lại trên hoa sen thứ 7, Thái tử Tất đạt đa tay mặt chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, có ý nghĩa là làm phải (tốt) thì sanh lên cõi trên thiên, nhơn, atula, làm trái (ác) thì đọa xuống cõi dưới địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh và tuyên bố:

“Thiện thượng thiên hạ,duy ngã độc tôn”.


Trong cuộc đời này, con người thường sống với vọng tâm, vọng ngã, trôi lăn theo cảnh trần đối đãi thị phi, thương ghét, thay đổi tùy duyên tốt xấu bên ngoài, cho nên tâm luôn luôn bất an, loạn động, phiền não, khổ đau. Cốt tủy của đạo Phật dạy là: con người nên biết sống với chân tâm, chân ngã, không dính mắc, không trôi lăn, dù cảnh trần đời vô thường, biến đổi, tâm vẫn an nhiên tự tại. Đó chính là ý nghĩa thâm sâu của thuyết vô ngã, hay duy ngã độc tôn.


Đức Phật dạy:
Ai còn tham luyến tức còn ngã ái chấp đây là của tôi, ngã mạn chấp đây là tôi, ngã kiến chấp đây là tự ngã của tôi, thời có dao động.
Ai không tham luyến, thời không dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai được khinh an thời không còn chấp . Ai không còn chấp, thời không có đến và đi. Ai không có đến và đi, thời không có sanh diệt. Ai không còn sanh diệt, thời không có đời này đời sau, không có giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận khổ đau.  
(Niết bàn - Tương Ưng Bộ Kinh)


Chấp ngã, ham muốn, dục vọng càng to, càng xa Niết Bàn. Đức Phật là bậc đại từ, đại bi, đại trí, đại lực, xa rời tất cả ác pháp, sáng suốt phá tan vô minh phiền não, vượt qua đối đãi (nhị nguyên), đạt được Niết Bàn tịch tịnh. Người phàm trần thường chấp đúng sai, hơn thua, thương ghét, tốt xấu, khen chê, thật giả, nên bị chi phối, trói buộc, mê mờ, vô minh luân hồi sanh tử mãi, không thoát ra được.


Cũng chính vì cái bản ngã ràng buộc mà chúng sanh chìm nổi trong biễn khổ luân hồi. Đức Phật dạy pháp quán vô ngã, nhìn cho thấu đáo tứ đại đều do duyên hợp thành, chưa diệt được cái ta tự tôn tự đại, thì còn đau khổ, còn sanh tử. Chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, bước ra khỏi lục đạo là giải thoát sanh tử. Theo "Lý duyên khởi" thì:


*- Cái nầy có, thì cái kia có (có ham muốn ích kỷ, thì có đau khổ tranh chấp)
 
*- Cái nầy sanh, thì cái kia sanh (có trói buộc tham ái, thì có thù oán sân hận)

*- Cái nầy không, thì cái kia cũng không (không có tham dục, không có ưu bi khổ não)
 
*- Cái nầy diệt, thì cái kia cũng diệt (bản ngã diệt, vô minh sanh tử diệt).


Vô minh sanh tử diệt, đạt cứu cánh Niết Bàn.


Đức Phật không đến từ một cõi siêu nhiên thần bí nào. Bản chất một con người, Ngài luôn cảm nhận được một cách trọn vẹn nỗi thống khổ của đời người, từ lúc sanh ra, già, bịnh và chết. Sau khi chứng quả Vô Thượng Bồ Đề, Đức Phật lưu lại thế gian thuyết pháp và giáo hóa cho tất cả chúng sanh bằng tâm từ bi bình đẳng tuyệt đối, chỉ rõ con đường tu để đạt đến Niết Bàn tịnh lạc. Đức Phật tuyên bố:


"Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".
                              
Phiền não biết, phiền não đoạn.
Tham sân biết, tham sân dứt.
Vui buồn biết, buồn vui dừng.
Thiện ác biết, thiện ác bặt.
Từng sát na biết, còn gì dính mắc.
Tự tại vĩnh hằng.
Trời xanh mây trắng bay. []

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtMời xem bài viết theo link: 

 "TRĂM NGÀN MUÔN KIẾP KHÔNG DỄ GẶP"

TỰ TÁNH TAM BẢO VIÊN NGỌC MINH CHÂU
GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT


CĂN TU

-      Thưa Thầy! xin Thầy xem dùm con có căn tu không vậy?

-      Ừ thì ai cũng vậy muốn tu, tức là có căn tu rồi đó.

-      Nhưng mà con làm Bác sĩ phải mỗ xẻ thú trong phòng thí nghiệm.
Mỗi ngày đều phải sát sanh thì làm sao đây?

-      Ôi…!!! Thật là tội lỗi…!!! tội lỗi, như vậy là không có căn tu, cũng chưa biết tu.

-      Vậy con phải làm sao đây?

-      Bỏ  job đó liền lập tức.

-      Thôi rồi! thế thì cả nhà vợ con chắc chết đói rồi, Thầy ơi cứu con…!!!


LÀM ĐẸP

-      Chị hai có thấy em của chị đẹp hơn những người bạn của em không vậy?

-      Đẹp! nhưng đẹp hay không quan trọng là đẹp nết ở bên trong.

-      Ở bên trong đâu có ai thấy được, trong khi đẹp ở ngoài thì so sánh là thấy liền!

-     !!!


BBT LOTUS LANTERN

*** HỌC HẠNH CỦA ĐẤT

Cư-sĩ Chính-TrựcNgày mai ai cũng chết

Ngày nay không tranh cãi

Muôn sự không còn mãi

Gắng giữ tâm thanh tịnh
 
Xin học hạnh của đất

Nhận chịu của thế gian

Thơm tho và hôi thúi

Hóa thành đóa hoa tươi

-ooOoo-

Người không sương gió khó thành công.

Người không khổ đau sao ngộ đạo.